Voor elkaar

We staan graag voor jou en anderen klaar (ook) als het even niet lekker loopt of juist er iets te vieren is. Dichtbij en ver weg.

Misschien willen jullie je kind laten dopen of opdragen, zelf belijdenis doen of gaan jullie trouwen? Of heb je behoefte aan een pastoraal gesprek of een ziekenbezoek.

Natuurlijk hopen we dat mensen onderling of binnen de kring elkaar helpen. Soms biedt een gesprek of gebed na afloop van een kerkdienst al voldoende. Maar wat als je meer nodig hebt?

Binnen de Protestantse Gemeente Hellendoorn zijn er diverse vormen en middelen om mensen een helpende hand te bieden. Meer daarover lees je op deze pagina.

Pastoraat

Pastoraat is in naam van God de ander bijstaan. Dit kan tijdens een huisbezoek een luisterend oor bieden, zieken(huis)bezoek, ouderenpastoraat of je begeleiden in een proces van heling en herstel. Ook als je vragen hebt over God en over geloven biedt het pastoraat hulp bij het zoeken naar antwoorden.

Wijk Dorpskerk

beschrijving volgt…

Wijk De Schaapskooi

Een belangrijk uitgangspunt in onze wijk is dat het basispastoraat plaatsvindt in de verschillende gesprekskringen, werkgroepen en ‘gewone’ onderlinge contacten. Ieder gemeentelid draagt een stukje verantwoordelijkheid voor het omzien naar elkaar, in zijn haar eigen omgeving en kennissenkring.

Voor pastorale zorg in crisissituaties (ernstige ziekte e/o zware diagnose, gezinsproblematiek, ernstig ongeval, overlijden) mag u altijd contact opnemen met onze wijkpredikant of bij afwezigheid met Team Pastoraat.

Samen met de wijkpredikant functioneert het Team Pastoraat, waarin een pastorale ouderling en pastorale vrijwilligers deelnemen. Zij zijn er voor de overige zorg en aandacht in de gemeente. Ze bezoeken onder meer rondom geboorte, 80+ verjaardagen en (huwelijks)jubilea.

Heb je behoefte aan een gesprek of wil je een zorg (van jezelf of een ander) delen, neem gerust contact.

Veilige Kerk

De Protestante Gemeente te Hellendoorn wil een veilige en betrouwbare gemeenschap zijn waar iedereen, jong en oud, man en vrouw, met en zonder kerkelijke functie of taak, zich veilig voelt en mag vertrouwen op God en mensen. We gaan in de gemeente met respect met elkaar om. Mensen met een speciale taak of opdracht binnen de gemeente maken geen misbruik van hun positie.

Toch zijn we ons ervan bewust dat ook binnen onze gemeente situaties kunnen ontstaan, waarin van deze uitgangspunten wordt afgeweken. Denk daarbij aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, financiële malversatie, machtsmisbruik, intimidatie en dreiging. Dit ons realiserend is vanuit de Algemene Kerkenraad nagedacht hoe dan te handelen. Om goed en adequaat te kunnen reageren is de aanstelling van vertrouwenspersonen essentieel.

Diaconaat

Diaconaat zoekt samen naar oplossingen voor praktische problemen die een verbonden leven (zonder je sociaal buitengesloten te voelen) in de weg staan. Te denken valt aan financiële of praktische problemen. Waar mogelijk doen we een beroep op de WMO en voorzieningen van de (lokale) overheid.

Als u op zoek bent naar manieren om te helpen of om hulp te vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan altijd klaar om te luisteren en te helpen waar we kunnen.

Levensmomenten

Van geboorte tot overlijden, we willen er voor u zijn om samen met u te vieren, te rouwen en te bidden. Alle praktische informatie over doop en opdragen, openbare geloofsbelijdenis, trouwen en overlijden vind je op de pagina levensmomenten.

Jezus zei tegen de mensen: ‘Vind je het moeilijk om te doen wat God wil? Is het een te zware eis voor je? Kom dan bij mij. Ik zal je rust geven.

Matheus 11:28

Lokale betrokkenheid

We hebben hart voor de lokale situatie in de gemeente Hellendoorn. De diaconie ondersteunt diverse lokale projecten. Gemeenteleden werken op talloze plekken als vrijwilliger mee. Onze gemeente maakt deel uit van de Raad van Kerken en is zo betrokken bij diverse gezamenlijke projecten.

De Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn is een samenwerkingsverband van kerken, die de Heer Jezus Christus overeenkomstig de Heilige Schrift belijden en daarom hun gemeenschappelijke roeping willen vervullen tot eer van de ene God.
De kerken, aangesloten bij de Raad, willen in getuigenis en dienst uitdrukking geven aan de wil om in de samenleving gestalte te geven aan het geloof in Jezus Christus, die zij allen belijden. Ze verlangen te gehoorzamen aan de opdracht tot eenheid, die van de Heer zelf komt en erkennen daarbij de rijkdommen van elkaars verscheidenheid.

Lokale berichten

Omdat ik gastvrouw ben bij ‘De Huiskamer’ voel ik niet alleen verbondenheid bij de kerk, maar draag ik ook bij aan het welzijn van mijn lokale omgeving.
Een vrijwilliger

Roemenië

In het Noord Westen van Roemenië in de provincie Salaj dicht bij de rivier Crasna ligt de stad Sármásag. Er wonen in Sármásag 3600 personen van Hongaarse afkomst. In de wijk Sármásag Mina wonen voornamelijk mensen van Roemeense afkomst (950) en 450 mensen van Hongaarse afkomst die bij de Reformatorische kerk horen.

In april 2001 zijn deze 450 mensen afgescheiden van de Reformatorische kerk in het dorp. De redenen waren: de grote afstand tussen de wijk en het dorp en de werkdruk voor de predikant. In augustus 2001 heeft de nieuwe gemeente zijn eigen predikant gekregen.

Sinds 2002 zijn er contacten tussen de Református kerk in Sármásag Mina en de PG Hellendoorn. Het contact is in de eerste plaats een kerkelijk contact. De Roemenië Commissie onderhoudt de contacten met Sármásag Mina. De Roemenië Commissie is onderdeel van de diaconie.

Er is regelmatig telefonisch en mailcontact tussen Sármásag Mina en de Roemenië Commissie. Leden van de Roemenië Commissie brengen regelmatig een bezoek aan Sármásag om de projecten te bezoeken en door te spreken. Ook worden er regelmatig tegenbezoeken gebracht.

Een kerkelijk gemeentecontact is een contact waar twee kerkelijke gemeenten samen op weg zijn om elkaar te verrijken in Jezus’ naam. De nadruk ligt op wederkerigheid en gelijkwaardigheid.

Om de betrokkenheid te accentueren, zou de ene gemeente hulp kunnen bieden aan de ander. Het initiatief moet komen van de hulp vragende gemeente. Hulp mag niet leiden tot afhankelijkheid of ongelijkheid in de relatie. Hulp moet altijd tot doel hebben: betrokkenheid en bemoediging. Zo kunnen we elkaar stimuleren tot de dienst aan God en onze medemensen.

U kunt het werk ondersteunen met een gift of wordt donateur.

Lopende activiteiten zijn:

  • Voorbede | Elke eerste zondag van de maand is er in de Schaapskooi voorbede voor Sarmaság Mina en in Sarmaság Mina voor de Schaapskooi. 
  • Paaskaars | Ieder jaar biedt de Roemenië Commissie een Paaskaars aan. Deze kaars is een groet van de PKN-gemeente Hellendoorn. De kaars symboliseert het teken van verbondenheid, hoop en gezamenlijk christelijk geloof.
  • Medicijnproject | Arme, zieke mensen (de zwaksten uit de samenleving) krijgen een bijdrage om hun medicijnen te kunnen betalen. Dit wordt o.a. gefinancierd door sponsoren uit Hellendoorn en omgeving. De arts in Sarmaság Mina bepaalt de medische noodzaak, het Nederland Comité in Sarmaság Mina de financiële noodzaak
  • Groene Kruis project | In Sarmaság Mina is een Groene Kruis project opgezet. Hier kunnen de mensen medische hulpmiddelen zoals rollators, rolstoelen en ziekenhuisbedden lenen. Deze hulpmiddelen zijn geschonken door particulieren en bedrijven uit Hellendoorn en omgeving
  • Levensmiddelenpakketten | De allerarmsten ontvangen twaalf keer per jaar een levensmiddelenpakket van de kerk in Sarmaság Mina. De diaconie van de PG Hellendoorn stelt hiervoor geld beschikbaar. De levensmiddelen worden in Sarmaság gekocht.
  • Winterhoutactie | Helpt u mee om de allerarmsten in Sarmaság Mina van hout te voorzien om de wintermaanden warm door te komen?
  • Groentenzadenpakket | Ieder voorjaar in maart hebben we deze actie in de kerk om de armste gezinnen in Sarmaság Mina te helpen aan een pakket groentenzaden. U kunt deze actie sponsoren door dan een pakket te kopen op de betreffende zondagen.

Roemenië berichten

No post found!