Algemene Kerkenraad

Algemene Kerkenraad(AK)

De Protestantse Gemeente te Hellendoorn (PGH) heeft een algemene kerkenraad(AK).
Er is een algemene kerkenraad, omdat we 3 wijken en 2 wijkkerkenraden hebben en in 2 gebouwen kerkdiensten houden.

De AK is samengesteld uit de voorzitters van de kerkenraden, diaconie en college van kerkrentmeesters, de drie predikanten, enkele ouderlingen, een diaken en een kerkrentmeester.

De AK behartigt een aantal taken, die voor de gemeente als geheel van belang zijn.

Taak algemene kerkenraad

Volgens de spelregels in de kerk, vastgelegd in de kerkorde, zijn aan de AK een aantal taken en verantwoordelijkheden opgedragen.
Het meest in het oog springen de financiën, de gebouwen en andere bezittingen, de zogenaamde vermogensrechtelijke aangelegenheden. De beheerstaken worden gezamenlijk behartigd door een college van kerkrentmeesters.
De begrotingen en jaarrekeningen worden door de AK vastgesteld.
Daarnaast heeft de AK een coördinerende taak. Hij kan deze  coördinerende taak slechts in overleg met de wijkkerkenraden uitoefenen.
De AK draagt een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om zaken die van wijk overstijgend belang zijn.

Plaatselijke regeling

Een plaatselijke regeling is de kerkorde vertaald in de eigen situatie. Zo is in de kerkorde bepaald wat het minimum aantal ambtsdragers is om een ak te kunnen vormen. Maar het staat de AK vrij, met in acht name van het minimum, het aantal te bepalen.

Beleidsplan

Eens per van 4 jaar stelt de AK een beleidsplan voor de komende 4 jaar op.
In het beleidsplan geeft de ak weer waarop zij zich, uitgaande van haar identiteit, de komende 4 jaar wil richten om met elkaar kerk te zijn.