College van Kerkrentmeesters

Inleiding

Het college van kerkrentmeesters* is een belangrijk onderdeel van de protestantse kerk. In algemene zin is het college verantwoordelijk voor het beheer van de financiën en bezittingen van de kerk.
*Het woord ‘rentmeester’ komt regelmatig voor in de evangeliën. Het Griekse woord in het Nieuwe Testament voor rentmeester, oikonomos, duidt op de bestuurder en beheerder van het vermogen van een stad of andere huishouding. 


De kerkrentmeesters

Het college bestaat uit een aantal leden, die gekozen worden door de kerkgemeenschap voor een bepaalde periode. Zij werken samen om ervoor te zorgen dat de kerk financieel gezond blijft en zorgen dat er voldoende middelen beschikbaar zijn en blijven om de missie van de kerk uit te voeren.
Als lid van het college van kerkrentmeesters, voelen we ons dan ook verantwoordelijk voor de financiële gezondheid van onze kerk in de gemeente Hellendoorn en willen we ervoor zorgen dat de middelen die we hebben, op een verantwoorde en efficiënte manier worden gebruikt om de missie van de kerk te ondersteunen.
Verder is een ouderling-kerkrentmeester een ambtsdrager die bevestigd is als ouderling met een kerkrentmeesterlijke opdracht. Hij/zij is ook lid van de kerkenraad en is daarmee verantwoordelijk voor het geheel van de gemeente. 
Daarnaast zijn er ook kerkrentmeesters die geen ambtsdrager zijn. Zij zijn geen lid van de kerkenraad, maar zijn wel lid van het college van kerkrentmeesters. Samen vormen we zo het college van kerkrentmeesters.
Het dagelijks bestuur is als volgt samengesteld:

– Voorzitter: Jeroen Langbroek
– Secretaris: Herman Bakhuis
– Penningmeester: Annemiek Laarman
– 2e penningmeester: Vacant
– Ondersteuning secretariaat Kerkelijk Bureau: Gerdien Lohuis


De beleidsvelden

Algemeen:

Aan het College van Kerkrentmeesters is, zoals hierboven beschreven, toevertrouwd de verzorging van alle materiële zaken en het handhaven van het financieel beleid, voor zover niet van diaconale aard. Dit betreft de volgende zaken:

 1. Organisatie
  • Financiële administratie
  • Ledenadministratie
  • Inzet ICT
  • Beheer privacy/AVG
  • Archief beheer
  • Beheer verzekeringsportefeuille
  • Faciliteren van communicatiemiddelen
  • Overzicht werkgroepen/contactpersonen
 2. Personeel, vrijwilligers
  • Werkgeversrol  (Op juridische, fiscale en financiële vlak)
  • Verantwoordelijk voor materiele voorzieningen rechtspositie predikanten
  • Betrokken bij vrijwilligersovereenkomsten en vaststellen onkostenvergoedingen
  • Wetgeving omtrent Arbo, bhv, aansprakelijkheid en veiligheid
  • Liturgie:
   • produceren liturgie
   • zorg dragen voor de medewerker die de liturgie produceert
 3. Onroerende zaken
  • Monumentaal kerkgebouw
  • School-Kerk gebouw
  • Leerkamer
  • Pastorieën
  • Kosterswoning
  • Orgel
  • Woningen en landbouwgrond
 4. Financiën
  • Geld- en fondsverwerving
  • Inkomsten uit collecten, vrijwillige bijdragen, giften, donaties, legaten en nalatenschappen, opbrengsten uit acties en resultaat belegd vermogen
  • Subsidies
  • Beleggingen

Vergaderingen

Het college van kerkrentmeesters vergadert regelmatig om de organisatorische zaken, de personele zaken, waaronder ook de vrijwilligers vallen, de onderhoud- en beheerzaken voor de gebouwen en de financiële zaken van de kerk te bespreken, om voorstellen te formuleren voor de wijkkerkenraden en de Kerkenraad en om besluiten te nemen.. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het beheer van de kerkgebouwen, het aanstellen van een beheerder, of het opstellen van een begroting. Ook de actie Kerkbalans is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden.
Verder wordt het college ondersteund door het secretariaat op het Kerkelijk bureau en een hele grote groep vrijwilligers.
Binnen onze kerk hebben we dan ook een scala aan commissies, werkgroepen en overige vrijwilligers die vorm en inhoud geven aan onze kerk in Hellendoorn. Deze vrijwilligers verzetten enorm veel werk en vervullen een belangrijke rol binnen onze kerk, maar ook binnen onze samenleving.
Als kerk mogen we dan ook trots zijn op de enorme inzet op allerlei vlakken van onze vrijwilligers.


Vragen of opmerkingen

Als u vragen of opmerkingen heeft of iets wilt bespreken met het college, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan altijd klaar om te luisteren en te helpen waar we kunnen. Namen en contactgegevens treft u aan op deze website bij Lijst contactpersonen – PG Hellendoorn