Schoap’n proat: Verwacht Mee

Om te lezen

Mattheüs 24:1-3, 6-8, 14, 30, 36-42 (Herziene Staten Vertaling)

1 En Jezus ging weg en vertrok van de tempel; en Zijn discipelen kwamen naar Hem toe om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. 2 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ziet u dit alles? Voorwaar, Ik zeg u: hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. 3 En toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren, en wat zal het teken zijn van Uw komst en van de voleinding van de wereld? … 6 En u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. 7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk, en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. … 14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen. … 30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. … 36 Maar die dag en dat moment is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader. 37 Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 38 Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, 39 en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 40 Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander achtergelaten worden. 41 Twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen; de één zal aangenomen en de ander achtergelaten worden. 42 Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.

Samenvatting van de preek

De preek getiteld “Verwacht Mee” benadrukt de diepe, blijvende verwachting die christenen delen voor de glorieuze wederkomst van Jezus. Vergelijkbaar met de nieuwsgierigheid van de discipelen op de Olijfberg, worden we aangespoord om actief betrokken te zijn in de missie van Jezus. De tekenen der tijden, zoals beschreven in Mattheüs 24, worden geïnterpreteerd als signalen van de naderende vervulling van Jezus’ beloften. Jezus roept op tot hoopvolle verkondiging en actieve betrokkenheid in afwachting van Zijn komst. De preek eindigt met de oproep om de komst van Jezus praktisch voor te bereiden door samen te bidden, initiatieven voor evangelisatie te ontplooien en een levenshouding aan te nemen die in lijn is met het geloof.

Terugluisteren

Beluister of bekijk de dienst terug via kerkomroep.nl ons YouTube kanaal.

Om verder over na te denken

 1. Contextuele vraag:
  In de context van Mattheüs 24 wordt Jezus’ eindtijdrede besproken. Welke specifieke gebeurtenissen of tekenen der tijden uit dit bijbelgedeelte zie jij in de wereld om ons heen en hoe beïnvloeden deze jouw verwachting van Jezus’ wederkomst?
 2. Kerngedachte van de preek:
  De preek benadrukt actieve betrokkenheid en het verkondigen van het evangelie in afwachting van Jezus’ komst. Hoe kun je concreet actief betrokken zijn in je gemeenschap en het evangelie delen in je dagelijks leven?
 3. Persoonlijke situatie in relatie tot de preek:
  Denk terug aan een periode van onzekerheid in jouw leven. Hoe heeft jouw geloof je toen door die tijden geleid? Hoe kun je deze ervaringen delen om anderen te bemoedigen?
 4. Praktische toepassing in het leven:
  Een belangrijke gedachte uit de preek is dat Jezus komt om alles nieuw te maken. Hoe kun je deze hoop praktisch maken in je leven, met name in moeilijke tijden?
 5. Uitspraak/citaat:
  Een bekende theoloog zei eens: “De hoop van de wereld ligt in de verwachting van Jezus’ wederkomst.” Hoe kun je deze hoop actief uitdragen in je omgeving en hoe beïnvloedt het je dagelijkse keuzes?

Om verder te lezen

 • Mattheüs 24:44 (HSV): “Daarom moet ook u gereed zijn, want op een moment waarop u het niet denkt, zal de Zoon des mensen komen.”
 • 1 Thessalonicenzen 5:2 (HSV): “Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht.”
 • Openbaring 22:20 (HSV): “Hij Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!”
 • Daniël 9:24-27 (HSV): Lees deze profetie van Daniël die in de preek wordt genoemd en ontdek de verbinding met de komst van Jezus.
 • 2 Petrus 3:10-13 (HSV): Verdiep je in deze passage over de dag des Heeren en de vernieuwing van de hemel en de aarde.

Om te bidden

 • Belijden: Belijd dankbaarheid voor de hoop die we hebben in de wederkomst van Jezus.
 • Danken: Dank God voor Zijn genade en liefde die we mogen delen met anderen.
 • Bidden: Bid voor actieve betrokkenheid in Zijn missie en verkondiging van het evangelie.
 • Vragen: Leg persoonlijke zorgen en vragen over de toekomst neer bij God.
 • Verlangen: Verlang naar de vernieuwing en herstel die Jezus bij Zijn wederkomst brengt.
 • Proclameren: Proclameer je geloof in Jezus als de Koning der koningen.
 • Delen: Bid voor kansen om het geloof te delen met anderen en heldere lichten te zijn in de wereld.