Schoap’n proat: spaar mee

Om te lezen

Bijbelgedeelte Handelingen 11:27-30

“En in die dagen kwamen enkele profeten uit Jeruzalem naar Antiochië. Een van hen, met name Agabus, stond op en gaf door de Geest te kennen dat er een grote hongersnood over de gehele wereld komen zou. Deze kwam dan ook in de dagen van Claudius. En de discipelen, naar vermogen, besloten, een ieder voor zich, iets te zenden ten dienste van de broederen, die in Judea woonden.”

Samenvatting van de preek

In deze preek “Sparen voor het Koninkrijk” wordt de nadruk gelegd op de essentie van naastenliefde en geven in ons geloofsleven. We starten met de context van het bijbelgedeelte uit Handelingen 11:27-30, waar de gemeente in Antiochië actief reageert op de noden van anderen in Jeruzalem die getroffen worden door hongersnood. Deze gemeente besloot om collectes te houden en daadwerkelijk bij te dragen aan de hulp van hun medegelovigen.

De preek benadrukt dat naastenliefde meer is dan alleen goede bedoelingen; het betekent concrete actie ondernemen om de behoeften van anderen te identificeren en op te offeren om hen te ondersteunen. Dit reflecteert het Bijbelse gebod om lief te hebben en voor anderen te zorgen, zoals Jezus ons leert in Matteüs 25:35-36.

Daarnaast wordt opgeroepen om betrokken te zijn bij wereldwijde conflicten en humanitaire crises, zoals het conflict in Israël en de Palestijnse gebieden en de crisis in Gaza, door zowel materiële als geestelijke hulp te bieden en te bidden voor vrede en gerechtigheid.

De preek benadrukt ook praktische toepassingen van naastenliefde binnen de gemeente, zoals het diaconale project voor een overdekte markt in Rwanda, waarbij de gemeente samenwerkt om kinderen in Polen te ondersteunen.

Terugluisteren

Beluister of bekijk de dienst terug via kerkomroep.nl of YouTube.

Om verder over na te denken

 • Het bijbelgedeelte in Handelingen 11 toont de actieve liefde van de gemeente in Antiochië voor hun medegelovigen in Jeruzalem. Hoe kunnen wij in onze moderne samenleving soortgelijke actieve liefde tonen voor de behoeftigen om ons heen?
 • Wat is de kerngedachte van deze preek over naastenliefde en geven? Hoe kun je deze kerngedachte in je eigen leven toepassen?
 • Kun je een voorbeeld geven van een situatie in je dagelijks leven waarbij je de principes van naastenliefde en geven in praktijk kunt brengen?
 • Welke concrete stappen kun je nemen om bij te dragen aan de hulp en ondersteuning van mensen in nood, zoals degenen die getroffen worden door conflicten en crises?
 • Dietrich Bonhoeffer zei: “Alleen wie gelooft, gehoorzaamt; en alleen wie gehoorzaamt, gelooft.” Wat betekent deze uitspraak voor jou en hoe kun je deze in jouw leven toepassen?

Om verder te lezen

 • Lukas 12:33 – “Verkoop uw bezittingen en geef aalmoezen. Maakt u beurzen, die niet verouderen, een schat in de hemelen, die niet opraakt, waar geen dief komt en mot niet vreet.”
 • 2 Korintiërs 9:7 – “Ieder [geve] zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.”
 • Galaten 6:2 – “Draagt elkanders lasten, en zo vervult gij de wet van Christus.”
 • 1 Petrus 4:10 – “Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods.”
 • Jesaja 58:7 – “Is het niet: uw brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen?”

Om te bidden

 • Dankgebed voor de gelegenheid om naastenliefde en geven in de praktijk te brengen.
 • Bidden voor vrede en gerechtigheid in conflicten over de hele wereld.
 • Bidden voor degenen die lijden in Gaza en vergelijkbare crisissituaties.
 • Bidden voor wijsheid en leiding in het bijdragen aan hulp en ondersteuning.
 • Bidden om kracht en inspiratie om naastenliefde actief uit te drukken in ons dagelijks leven.
 • Bidden voor degenen die nog steeds onbekend zijn met de liefde van Jezus Christus.
 • Bidden voor Gods zegen over de diaconale projecten en degenen die ze ondersteunen.