Schoap’n proat: Dank mee

Tijdens de wijkavond op 1 november is gesproken over hoe we elkaar kunnen helpen bij het geloven op thuis en in het dagelijks leven. Een van de vragen was, hoe we met de preek ook doordeweeks aan de slag kunnen. Onder de rubriek “Schoap’n proat” vind je vanaf nu een handreiking om met het thema van de preek zelf verder te gaan.

Om te lezen

Leviticus 23:39-43
39 In de vijftiende dag van de zevende maand, als gij den opbrengst des lands ingezameld hebt, zult gij zeven dagen het feest des HEEREN houden; op den eersten dag zal rust zijn, en op den achtsten dag zal rust zijn.
40 En gij zult op den eersten dag nemen vruchten van sierlijke bomen, takken van palmen en twijgen van dichte bomen en van beken des dals, en zult voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods, zeven dagen vrolijk zijn.
41 En gij zult dat feest den HEERE zeven dagen in het jaar houden; het is een eeuwige inzetting, bij uw geslachten; in de zevende maand zult gij dat houden.
42 Zeven dagen zult gij in hutten wonen; alle inboorlingen in Israël zullen in hutten wonen;
43 Opdat uw geslachten weten, dat Ik de kinderen Israëls in hutten heb doen wonen, als Ik ze uit Egypteland uitgevoerd heb; Ik ben de HEERE, uw God.

Samenvatting van de preek

In de preek met de titel “Dank mee” werd de nadruk gelegd op het belang van dankbaarheid, zelfs in moeilijke tijden. De preektekst nam ons mee naar het veld van boer Harry, die dankbaar was voor de overvloedige oogst, wat ons herinnert aan het Loofhuttenfeest uit Leviticus 23:39-43. Dit feest vierde de oogst en herinnerde aan de afhankelijkheid van Gods zorg tijdens de reis door de woestijn.

De preek benadrukte dat dankbaarheid meer is dan woorden; het is een gelegenheid om samen te komen, te delen en te vieren. Zelfs in tijden van strijd en duisternis, zoals recente conflicten in Israël, kan dankbaarheid een lichtpuntje zijn dat hoop brengt. Het helpt ons herinneren dat er altijd goede dingen zijn in het leven en dat we God kunnen bedanken voor Zijn zegeningen.

Dankbaarheid helpt ons hoopvol te blijven, zoals Jezus ons leerde dat we in de wereld verdrukking zouden hebben, maar Hij de wereld heeft overwonnen. Dankbaarheid stelt ons in staat vrede te vinden in wat we hebben, zelfs te midden van uitdagingen, en motiveert ons om betrokken te raken bij gemeenschapsactiviteiten en vrijwilligerswerk.

Terugluisteren

Beluister of bekijk de dienst terug via YouTube.

Om verder over na te denken

 • Context van het bijbelgedeelte: Wat was de betekenis en het doel van het Loofhuttenfeest in de context van het oude Israël, en wat kunnen we daarvan leren?
 • Kerngedachte van de preek: Hoe kunnen we dankbaarheid actief beoefenen, zelfs in tijden van strijd en moeilijkheden, en hoe kan dit ons persoonlijke leven beïnvloeden?
 • Situatie uit het dagelijks leven: Kun je een voorbeeld geven van een moment waarop dankbaarheid je hielp om hoop te behouden in een moeilijke situatie?
 • Belangrijke gedachte uit de preek: Hoe kun je de vijf praktische manieren om dankbaarheid in de praktijk te brengen toepassen in je eigen leven?
 • Citaat van Helen Keller: Hoe kun je dankbaarheid gebruiken om vrede te vinden in wat je mist, terwijl je ook blijft streven naar positieve verandering in de wereld?

Om verder te lezen

Hier zijn vijf bijbelgedeelten om te lezen en te overdenken in relatie tot de preek en de vragen:

 • Psalm 100:4 – “Gaat met een loflied zijn poorten binnen, zijn voorhoven met lofgezang; looft Hem, prijst Zijn Naam.”
 • Filippenzen 4:6-7 – “Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles door gebed en smeking, met dankzegging, uw verlangens bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.”
 • 1 Tessalonicenzen 5:16-18 – “Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.”
 • Kolossenzen 3:15 – “En de vrede van Christus heerse in uw harten, waartoe gij ook in één lichaam geroepen zijt; en weest dankbaar.”
 • Jakobus 1:17 – “Elke gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij Wie geen verandering is of zweem van ommekeer.”

Om te bidden

 • Danken voor de zegeningen in ons leven, groot en klein.
 • Bidden voor vrede en begrip in conflictgebieden, zoals recente gebeurtenissen in Israël.
 • Vragen om kracht en hoop in tijden van persoonlijke moeilijkheden.
 • Bidden voor de wijsheid om dankbaarheid in de praktijk te brengen.
 • Verlangen naar de groei van dankbaarheid in ons hart en de harten van anderen.