Maak uw keuze:

Algemene Kerkeraad

new OaleGrieze west

new OaleGrieze oost

Kruidenwijk

Jeugdwerk

diaconie new1

new CvK

Afscheid en welkom diakenen

Tijdens de laatste diaconie vergadaering op 9 januari j.l. hebben we afscheid genomen van 2 diakenen.
Dit zijn Dhr J vd Riet en Dhr A Kollenstaart.

Afschied Jan en Ab

Tevens mochten we tijdens deze eerste vergadering in 2019 ook 2 nieuwe diakenen welkom heten.
Dit zijn Dhr en Mevr Schuurs.

welkom Schuurs

Als hoogtepunt tijdens het afschied van ambtsdragers in de schaapskooi, is Ab Kollenstaart benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

onderscheiding Ab

Jaarverslag diaconie 2018

Het diaconaat van de gemeente heeft een zeer specifieke functie, namelijk: het opkomen voor de minder bedeelden. Maar het diaconaat kan ook een bijdrage leveren aan de opbouw van de gemeente, zoals het bevorderen van onderling dienstbetoon en het omzien naar elkaar. Of een ingang zijn voor (nieuw) contact met rand- en buitenkerkelijken.

De diaconie bestaat uit 18 diakenen, afkomstig uit de Oostwijk, Westwijk en Kruidenwijk. In januari waren er drie diakenen aftredend, maar gelukkig waren Bennie Lammertink en Wim Simon bereid  hen op te volgen.  

Begin 2018 zijn er drie nieuwe collectanten begonnen; fijn dat er gemeenteleden zijn die ook deze werkzaamheden op zich willen nemen.

In 2018 is de diaconie tien keer bij elkaar gekomen en zijn de volgende onderwerpen besproken.

 

Waar heeft de diaconie zich in 2018 mee bezig gehouden?

In januari is een oriënterend gesprek geweest met het kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG) over de pachtsystemen. Hierna zijn een paar diakenen aan de slag gegaan om uit te zoeken of het aankopen van grond en het komen tot een erfpachtovereenkomst, lucratief is.

Na het inwinnen van voldoende informatie is in de zomer van 2018 besloten om grond aan te kopen in Appelscha en is de erfpachtovereenkomst gepasseerd. Op deze manier wordt er via een ander kanaal geld gegenereerd om diaconale doelen mee te ondersteunen.

De organisatie vooraf en aanwezigheid tijdens het Heilig Avondmaal, behoort ook tot de taak van de diaconie. In 2018 werd besloten om over te gaan op fair trade wijn tijdens het Heilig Avondmaal.

Eind 2018 heeft de diaconie o.a. hiervoor de ‘fair trade sticker’ ontvangen.

Naast de KIA collectes die landelijk zijn vastgesteld, is het een belangrijke taak van de diaconie om de collectedoelen te bepalen, hier P.R. aan geven en verantwoorden welk bedrag aan welk doel is overgemaakt. In 2018 is o.a. gekozen voor de volgende doelen, waarbij de keus wordt gemaakt op basis van 1/3 plaatselijke doelen; 1/3 landelijke doelen; 1/3 wereldwijd.  

 • Missionair jongerenwerk – sportweek 2018
 • World Servants
 • Noodhulp Bangladesh
 • Terwille
 • De Herberg
 • Roemenië

 

Roemenië commissie

De Roemenië commissie valt onder verantwoordelijkheid van de diaconie; deze commissie is erg actief en in 2018 zijn de volgende acties uitgevoerd:

 • zadenactie (start rond biddag)
 • aantal keer per jaar transport met goederen naar Roemenië (ziekenhuisbedden, fietsen, kleding)
 • van 24-29 mei zijn 13 gemeenteleden afgereisd naar Roemenië alwaar een vriendschapsboom is aangeboden en een gift is gegeven voor een nieuw gebouw aldaar
 • op 21 juli is een groep jongeren vanuit Roemenië (16 personen) een week te gast geweest in  Nijverdal. Diverse acties voorafgaand, hebben dit bezoek mogelijk gemaakt.
 • brandhoutactie (start rond dankdag)
 • organisatie Roemenië zondag

Jongerendiaconaat

In februari werd de vastenpottenactie voorbereid en gestart op 18 februari. In de Kruidenwijk was de actie bestemd voor World Servants; in het dorp voor de stichting ‘Jarige Job’.

In april en in november hebben de jeugddiakenen ‘Koken voor jong en oud’ georganiseerd. In november was vluchtelingenwerk uitgenodigd.

In november is ook de actie Schoenendoos georganiseerd door één van de jeugddiakenen.

En verder

De diaconie onderhoudt contact met de gemeente en is als ‘verlengstuk’ van de gemeente actief voor het netwerk sociale zekerheid (o.a. Voedselbank, het ‘Kindpakket’, Hulpfonds).

Vanuit de diaconie was er een afgevaardigde in de beroepingscommissie.

Jaarlijks wordt ZWO (zendingscommissie) in de vergadering uitgenodigd om verslag te doen van hun activiteiten.

De jaarlijkse diaconale zondag houden we meestal in april. Deze dienst wordt in samenspraak met de dienstdoende predikant voorbereid. Dit jaar werd de bloemenactie weer gehouden waarbij gemeenteleden een roos kunnen meenemen voor een dierbare die een ‘steuntje in de rug’ nodig heeft.

Op 10 november hebben vier diakenen de Landelijke diaconale dag in Utrecht bezocht, altijd een inspirerende gebeurtenis.

Jaarlijks wordt in november één van de predikanten uitgenodigd in de vergadering om met elkaar in gesprek te gaan over een vooraf aangedragen onderwerp. Dit jaar was dat ‘Kinderen aan het avondmaal’.

Gemeenteleden die 80+ zijn, ontvangen om en nabij hun verjaardag een attentie namens de diaconie.

Tot zover het jaarverslag van de diaconie. We vinden het fijn dat u op de hoogte bent van het werk van de diaconie.