Maak uw keuze:

Algemene Kerkeraad

new OaleGrieze west

new OaleGrieze oost

Kruidenwijk

Jeugdwerk

diaconie new1

new CvK

ZWO-commissie

Voorzitter
Dhr. H.L. Beuker, Tel: 0548 65 51 36

Secretaresse
Tijdelijk, zie voorzitter.

Penningmeester
Dhr. W. Simon, Tel: 0548 62 66 00

Overige leden
dhr. H. Geels, Tel: 0548 61 07 79
Mevr. Holtzer, Tel: 0548 65 58 01

Rekeningnummer Diaconie
Rabobank: NL84 FVLB 0226 1216 07 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hellendoorn
 
Protestantse ZWO-commissie Hellendoorn
De commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (Z.W.O.) is ingesteld door de Algemene Kerkenraad en werkt in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad.
Nadere bepalingen omtrent de samenstelling, benoeming en opdracht van de commissie, de contacten tussen de A.K. en de commissie, werkwijze, rapportage aan de A.K. e.d. worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement.
Doel:
Het doel van de commissie Z.W.O. is de belangen van de zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking te behartigen. Omdat dit een taak is van de gehele kerkelijke gemeente, zal de commissie zich bezig houden met het bewust maken van de kerkelijke gemeente door voorlichting, stimulering en toerusting.
De aandacht van de verschillende werksoorten zal o.a. afhangen van de periode waarin aandacht gevraagd wordt vanuit landelijke, provinciale of regionale organen. Dit kan zijn o.a. door middel van collectes in de kerken, het houden van voorlichtingsbijeenkomsten in de gemeente, publicaties e.d.
Hierbij kan gebruik gemaakt worden van adviezen en diensten van daarvoor aanwezige landelijke, provinciale of andere kerkelijke organen.
Werkwijze:
De commissie Z.W.O. stelt jaarlijks een werkplan op van de activiteiten voor het komende jaar. Deze activiteiten kunnen o.a. zijn: Themadiensten, Verspreiding folders, Paas- en Kerstgroeten, zendingsbladen, kalenderverkoop en bijzondere projecten. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de gelden. Eén keer per jaar brengt de penningmeester verslag uit van het financieel beheer, welk verslag aan de A.K. wordt toegezonden.

Rekeningnummer:
NL84FVLB0226121607 t.n.v. Protestantse ZWO-commissie, Hellendoorn