Maak uw keuze:

Algemene Kerkeraad

new OaleGrieze west

new OaleGrieze oost

Kruidenwijk

Jeugdwerk

diaconie new1

new CvK

ZWO-commissie

Voorzitter
Dhr. H.L. Beuker, Tel: 0548 65 51 36

Secretaresse
Tijdelijk, zie voorzitter.

Penningmeester
Dhr. W. Simon, Tel: 0548 62 66 00

Overige leden
Mevr. Holtzer, Tel: 0548 65 58 01
Dhr K. Kramer, Tel: 0548 616 828

Rekeningnummer Diaconie
Rabobank: NL84 FVLB 0226 1216 07 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hellendoorn
 
Protestantse ZWO-commissie Hellendoorn
De commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (Z.W.O.) is ingesteld door de Algemene Kerkenraad en werkt in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad.
Nadere bepalingen omtrent de samenstelling, benoeming en opdracht van de commissie, de contacten tussen de A.K. en de commissie, werkwijze, rapportage aan de A.K. e.d. worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement.
Doel:
Het doel van de commissie Z.W.O. is de belangen van de zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking te behartigen. Omdat dit een taak is van de gehele kerkelijke gemeente, zal de commissie zich bezig houden met het bewust maken van de kerkelijke gemeente door voorlichting, stimulering en toerusting.
De aandacht van de verschillende werksoorten zal o.a. afhangen van de periode waarin aandacht gevraagd wordt vanuit landelijke, provinciale of regionale organen. Dit kan zijn o.a. door middel van collectes in de kerken, het houden van voorlichtingsbijeenkomsten in de gemeente, publicaties e.d.
Hierbij kan gebruik gemaakt worden van adviezen en diensten van daarvoor aanwezige landelijke, provinciale of andere kerkelijke organen.
Werkwijze:
De commissie Z.W.O. stelt jaarlijks een werkplan op van de activiteiten voor het komende jaar. Deze activiteiten kunnen o.a. zijn: Themadiensten, Verspreiding folders, Paas- en Kerstgroeten, zendingsbladen, kalenderverkoop en bijzondere projecten. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de gelden. Eén keer per jaar brengt de penningmeester verslag uit van het financieel beheer, welk verslag aan de A.K. wordt toegezonden.

Rekeningnummer:
NL84FVLB0226121607 t.n.v. Protestantse ZWO-commissie, Hellendoorn

Roemenië Commissie

Kaart Roemenie

In het Noord Westen van Roemenië in de provincie Salaj dicht bij de rivier Crasna ligt de stad Sármásag. Er wonen in Sármásag 3600 personen van Hongaarse afkomst. In de wijk Sármásag Mina wonen voornamelijk mensen van Roemeense afkomst (950) en 450 mensen van Hongaarse afkomst die bij de Reformatorische kerk horen.

In april 2001 zijn deze 450 mensen afgescheiden van de Reformatorische kerk in het dorp. De redenen waren: de grote afstand tussen de wijk en het dorp en de werkdruk voor de predikant. In augustus 2001 heeft de nieuwe gemeente zijn eigen predikant gekregen.

contacten 1 tn

Sinds 2002 zijn er contacten tussen de Református kerk in Sármásag Mina en de PG Hellendoorn. Het contact is in de eerste plaats een kerkelijk contact. De Roemenië Commissie onderhoudt de contacten met Sármásag Mina.  De Roemenië Commissie is onderdeel van de diaconie.

contacten 2 tn

Er is regelmatig telefonisch en mailcontact tussen Sármásag Mina en de Roemenië Commissie. Leden van de Roemenië Commissie brengen regelmatig een bezoek aan Sármásag om de projecten te bezoeken en door te spreken. Ook worden er regelmatig tegenbezoeken gebracht.

contacten 4 tn

Een kerkelijk gemeentecontact is een contact waar twee kerkelijke gemeenten  samen op weg zijn om elkaar te verrijken in Jezus' naam. De nadruk ligt op wederkerigheid en gelijkwaardigheid. 

Om de betrokkenheid te accentueren, zou de ene gemeente hulp kunnen bieden aan de ander. Het initiatief moet komen van de hulpvragende gemeente. Hulp mag niet leiden tot afhankelijkheid of ongelijkheid in de relatie. Hulp moet altijd tot doel hebben: betrokkenheid en bemoediging. Zo kunnen we elkaar stimuleren tot de dienst aan God en onze medemensen.

Kerkdiensten digitaal volgen

Kijk / luister vanaf zondagochtend kerkdiensten via YouTube of Kerkomroep:

PG Hellendoorn Dorp
Youtube /
Kerkomroep

De Schaapskooi
Youtube / Kerkomroep


Bij de diensten


Tijdens de ochtenddiensten in de dorpskerk is er kinderoppas aanwezig op aanvraag.
Wilt u hier gebruik van maken, graag aanmelden voor zaterdag 12 uur via whatsapp naar 06-19161243

Komende diensten

29 juni
3 juli
Dorpskerk: ds. L.M. Aangeenbrug
03.07.2022 09:30 - 10:30
3 juli
3 juli
3 juli
Dorpskerk: ds. J.D.Th. Wassenaar
03.07.2022 19:00 - 20:00
10 juli
Dorpskerk: ds. J.D.Th. Wassenaar
10.07.2022 09:30 - 10:30
10 juli
10 juli
Kronnenzommer: ds. L.R. Jansen-Gort
10.07.2022 10:15 - 11:00