Maak uw keuze:

new OaleGrieze west

  

new OaleGrieze oost

  

Kruidenwijk

Jeugdwerk   diaconie new1   AK

College van Diakenen

Voorzitter:
Mevr. J.J. van Buren
0548 657 548

Secretaris:
Mevr. A.H. De Jong – Slob
06 37452 004

Penningmeester:
Dhr. W. Simon
0548 626 600

Algemeen lid:
Dhr. A. Kollenstaart
0548 617 687

Algemeen lid:
Dhr. G.H. Scholten
0548 621 512

 

Telefonische hulpdienst Diaconie:
A. Leestemaker : 0572 331428
A. Kollenstaart  : 0548 617687

 

Diakenen:

Het collega van diakenen bestaat uit diakenen uit de 3 wijken.

Kruidenwijk:  
Dhr. A. Kollenstaart 0548 617 687
Dhr. K. Stellingsma 0548 621 119
Dhr. T. Koopman 0548 625 211
Dhr. J. v.d. Riet 0548 612 189
Dhr. W. Simon 0548 626 600
   
Oostwijk:  
Mevr. A. Beuker - Schipper 0548 655 136
Dhr. H.E.J. Geels 0548 610 779
Dhr. G.L. Hoff 0548 681 547
Dhr. P.J. Hofman 0548 619 837
Mevr. A.H. De Jong – Slob 06 37452 004
Mevr. J.W. Veldhuis - Wermink 0548 610 770
Mevr. H. Braakman 0548 681 799
Dhr. F.B. Lammertink 0548 656 359
   
Westwijk:  
Mevr. J.J. van Buren 0548 657 548
Dhr. A. Leestemaker 0572 331 428
Dhr. G.H. Scholten 0548 621 512
Mevr. W. Podt  0548 681 664
Dhr. H. Nijland 0548 655 604

 

Tijdens de (ochtend)diensten worden de diakenen bijgestaan door collectanten:

Collectanten:  
hr. W. Kruithof  
hr. H.F. Maris  
hr. W. Tigchelhoff  
hr. E. van der Linde  
hr. J.H. Schippers  
mevr. M. Schippers  
mevr. R. Voortman  
mevr. D. Konijnenbelt  
mevr. R. Veldhuis  
mevr. F. Olthof  
mevr. T. Bouwhuis  
dhr. J. Nijland  

AK-Beleidsplan Diaconie

Uitgangspunt

De diaconie van de gemeente,

• behartigt de zorg voor diaconale bewustwording van de gemeente 
• behartigt de arbeid binnen de gemeente in de dienst der barmhartigheid.
• bevordert een gevoel van saamhorigheid, vanuit Handelingen 2:44: ‘Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk’.

 

Organisatie

• Het college van diakenen bestaat uit de diakenen uit de 3 wijkkerkenraden.

 

Aandachtspunten

• De ontwikkeling van het diaconale beleid

• De samenwerking tussen diakenen en andere ambtsdragers en vrijwilligers wanneer het gaat om het signaleren van armoede en knelpunten bij gemeenteleden

• De diaconale bewustwording van het jongere deel van de gemeente

• De voorlichting over diaconaat aan de gemeente

• De plaats van de diaconie in de erediensten van de gemeente

 

Beleidsvoornemens

• Het college van diakenen gaat in de komende jaren het door hem opgestelde beleidsplan uitvoeren en zoekt naar wegen om het diaconale werk verder te ontwikkelen.

• Het college van diakenen blijft zoeken naar wegen om de verborgen armoede en knelpunten op het spoor te komen. Daarbij heeft het de hulp van ambtsdragers en andere vrijwilligers in het pastoraat nodig. Ook wil de diaconie graag bemiddelen wanneer het gaat om het bieden van praktische hulp.

• Het college van diakenen streeft ernaar het jeugddiaconaat, diaconaat voor en door jongeren, uit te breiden.

• Het college van diakenen wil de bekendheid in de gemeente van zijn werkzaamheden vergroten.

 

Werkzaamheden om te komen tot uitvoering van de beleidsvoornemens

• Om het diaconale werk verder te ontwikkelen worden er regionale en landelijke diaconale bijeenkomsten bezocht. Ook zal geregeld één van de predikanten van de gemeente worden uitgenodigd om in de vergadering van het college van diakenen de achtergrond van een diaconaal vraagstuk te bespreken.

• In de wijkkerkenraden houden de diakenen de pastoraal werkenden alert wanneer het gaat om het signaleren van armoede en knelpunten bij gemeenteleden. De diaconie heeft hen ook nodig bij het opvangen van vragen om praktische hulp.
• Via jeugddiensten, jongerendiensten, catechesebijeenkomsten en activiteiten in het jeugdwerk worden kinderen en jongeren vertrouwd gemaakt met de diaconale taak van de gemeente. De diaconie ontwikkelt en stimuleert diaconale activiteiten door en voor jongeren. In deze werkzaamheden hebben de jeugddiakenen een belangrijke taak.

• De diaconie zoekt naar wegen waarop informatie over het diaconale werk aan de gemeenteleden kan worden doorgegeven. Hierbij gaat het om informatieverstrekking door middel van het kerkblad en informatieverstrekking rond en in de erediensten.

Financiele Verantwoording

Protestantse Gemeente Hellendoorn      
Consolidatie Baten en Lasten 2016 Diaconie      
       
  Begroting rekening rekening
  2016 2016 2015
Baten Diaconie      
Opbrengsten uit bezittingen € 18.100 € 21.492 € 22.279
Bijdragen gemeenteleden € 33.500 € 33.254 € 41.735
Totaal baten € 51.600 € 54.746 € 64.509
       
Baten Roemeniëcommissie
Hellendoorn/Kruidenwijk
     
Opbrengsten en bezittingen € 80 € 59 € 80
Bijdragen Diaconie € 3.500 € 2.788 € 3.282
Bijdragen uit giften donaties en acties € 8.500 € 10.550 € 9.492
Subsidie Gemeente Hellendoorn   € 2000  
Totaal baten € 12.080 € 15.397 € 12.854
       
Baten ZWO Commissie Hellendoorn      
Opbrengsten uit giften, bijdragen en donaties   € 2.046 € 19.427
Zendingsactie via acceptgiro’s   € 2.057 € 1.870
Opbrengsten uit collecten   € 4.387 € 3.743
Bijdrage PGH   € 3.807 € 3.825
Totaal baten   € 12.297 € 28.865
       
Lasten Diaconie      
Bestedingen diaconaal werk
(plaatselijk, landelijk en wereldwijd)  
€ 40.550 € 43.040 € 53.745
Bestedingen diaconaal pastoraat
(predikant, kerkelijk werkers)
€ -
Bestedingen Kerkdiensten,
catechese en gemeentewerk
€ 300 - € 652 € 1.041 -
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 7.850 € 7.080 € 7.358
Lasten overige diaconale eigendommen
en inventarissen
€ 8 € 64 - € 1.368
Lasten beheer en administratie,
bankkosten en rente
€ 3.379 € 3.649 € 3.009
Totaal lasten € 51.487 € 54.357 € 64.439
       
Lasten Roemeniëcommissie
Hellendoorn/Kruidenwijk
     
Bestedingen directe hulpverlening € 8.700 € 7.639 € 10.226
Bestedingen sociale contacten € 1.700 € 3.039 € 1.581
Transportkosten hulpgoederen € 1.100 € 840 € 1.120
Lasten beheer en administratie,
bankkosten en rente
€ 600 € 274 € 977
Totaal lasten € 12.100 € 11.792 € 13.904
       
Lasten ZWO Commissie Hellendoorn      
Afgedragen aan Kerk in Actie (KIA)   € 6.694 € 20.2016
Afgedragen voor hulp aan andere instellingen   € 4.250  
Afgedragen voor ontwikkelingssamenwerking   € 8.156  
Bankkosten en administratie   € 680 € 493
Totaal lasten   € 99.060 € 69.887
Resultaat Diaconie € 113 € 389 € 70
Resultaat Roemeniëcommissie € 20 - € 3.605 € 1.050 -
Resultaat ZWO Commissie Hellendoorn € 3.134 - € 8.156
Totaal Resultaat   (baten - lasten)    
© 2018 Protestantse Gemeente Hellendoorn. All Rights Reserved.