Maak uw keuze:

Algemene Kerkeraad

new OaleGrieze west

new OaleGrieze oost

Kruidenwijk

Jeugdwerk

diaconie new1

new CvK

College van Diakenen

Voorzitter:
Mevr. J.J. van Buren
0548 657 548

Secretaris:
Mevr. A.H. De Jong – Slob
06 37452 004

Penningmeester:
Dhr. W. Simon
0548 626 600

Algemeen lid:
Dhr. F.B. Lammertink
0548 656 359

Algemeen lid:
Dhr. G.H. Scholten
0548 621 512

 

Telefonische hulpdienst Diaconie:
A. Leestemaker : 0572 331428
A. Kollenstaart  : 0548 617687

 

Diakenen:

Het collega van diakenen bestaat uit diakenen uit de 3 wijken.

Kruidenwijk:
Dhr. K. Stellingsma 0548 621 119
Dhr. T. Koopman 0548 625 211
Dhr. W. Simon 0548 626 600
Oostwijk:
Mevr. A. Beuker - Schipper 0548 655 136
Dhr. H.E.J. Geels 0548 610 779
Dhr. G.L. Hoff 0548 681 547
Dhr. P.J. Hofman 0548 619 837
Mevr. A.H. De Jong – Slob 06 37452 004
Mevr. J.W. Veldhuis - Wermink 0548 610 770
Mevr. H. Braakman 0548 681 799
Dhr. F.B. Lammertink 0548 656 359
Westwijk:
Mevr. J.J. van Buren 0548 657 548
Dhr. A. Leestemaker 0572 331 428
Dhr. G.H. Scholten 0548 621 512
Mevr. W. Podt  0548 681 664
Dhr. H. Nijland 0548 655 604
Dhr. B.D. Schuurs 0548 655 587
Mevr. G. Schuurs-Grondman 0548 655 587

 

Tijdens de (ochtend)diensten worden de diakenen bijgestaan door collectanten:

Collectanten:
Dhr. W. Kruithof
Dhr. H.F. Maris
Dhr. W. Tigchelhoff
Dhr. E. van der Linde
Dhr. J.H. Schippers
Mevr. M. Schippers
Mevr. R. Voortman
Mevr. D. Konijnenbelt
Mevr. R. Veldhuis
Mevr. F. Olthof
Dhr. J. Nijland

AK-Beleidsplan Diaconie

Uitgangspunt

De diaconie van de gemeente,

• behartigt de zorg voor diaconale bewustwording van de gemeente 
• behartigt de arbeid binnen de gemeente in de dienst der barmhartigheid.
• bevordert een gevoel van saamhorigheid, vanuit Handelingen 2:44: ‘Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk’.

 

Organisatie

• Het college van diakenen bestaat uit de diakenen uit de 3 wijkkerkenraden.

 

Aandachtspunten

• De ontwikkeling van het diaconale beleid

• De samenwerking tussen diakenen en andere ambtsdragers en vrijwilligers wanneer het gaat om het signaleren van armoede en knelpunten bij gemeenteleden

• De diaconale bewustwording van het jongere deel van de gemeente

• De voorlichting over diaconaat aan de gemeente

• De plaats van de diaconie in de erediensten van de gemeente

 

Beleidsvoornemens

• Het college van diakenen gaat in de komende jaren het door hem opgestelde beleidsplan uitvoeren en zoekt naar wegen om het diaconale werk verder te ontwikkelen.

• Het college van diakenen blijft zoeken naar wegen om de verborgen armoede en knelpunten op het spoor te komen. Daarbij heeft het de hulp van ambtsdragers en andere vrijwilligers in het pastoraat nodig. Ook wil de diaconie graag bemiddelen wanneer het gaat om het bieden van praktische hulp.

• Het college van diakenen streeft ernaar het jeugddiaconaat, diaconaat voor en door jongeren, uit te breiden.

• Het college van diakenen wil de bekendheid in de gemeente van zijn werkzaamheden vergroten.

 

Werkzaamheden om te komen tot uitvoering van de beleidsvoornemens

• Om het diaconale werk verder te ontwikkelen worden er regionale en landelijke diaconale bijeenkomsten bezocht. Ook zal geregeld één van de predikanten van de gemeente worden uitgenodigd om in de vergadering van het college van diakenen de achtergrond van een diaconaal vraagstuk te bespreken.

• In de wijkkerkenraden houden de diakenen de pastoraal werkenden alert wanneer het gaat om het signaleren van armoede en knelpunten bij gemeenteleden. De diaconie heeft hen ook nodig bij het opvangen van vragen om praktische hulp.
• Via jeugddiensten, jongerendiensten, catechesebijeenkomsten en activiteiten in het jeugdwerk worden kinderen en jongeren vertrouwd gemaakt met de diaconale taak van de gemeente. De diaconie ontwikkelt en stimuleert diaconale activiteiten door en voor jongeren. In deze werkzaamheden hebben de jeugddiakenen een belangrijke taak.

• De diaconie zoekt naar wegen waarop informatie over het diaconale werk aan de gemeenteleden kan worden doorgegeven. Hierbij gaat het om informatieverstrekking door middel van het kerkblad en informatieverstrekking rond en in de erediensten.

Financiele Verantwoording

Consolidatie Baten en Lasten 2017 Diaconie Protestantse Gemeente Hellendoorn e.a. voor Anbi-publicatie
                                   
            begroting 2017 rekening 2017 rekening 2016
Baten Diaconie            
Opbrengst uit bezittingen 20,782 19,548 21,492
Bijdragen gemeenteleden 37,350 32,737 33,253
Totaal baten 58,132 52,285 54,745
                       
Baten Roemeniëcommissie Hellendoorn/Kruidenwijk            
Opbrengsten en bezittingen 60 23 59
Subsidie gemeente Hellendoorn       0   2,000
Bijdragen Diaconie 3,500 2,931 2,788
Bijdragen uit giften, donaties en acties 8,700 10,830 10,550
Totaal baten 12,260 13,784 15,397
                       
Baten ZWO Commissie Hellendoorn            
Opbrengsten uit giften, bijdragen en donaties     1,841 2,046
Zendingsacties via acceptgiro's     3,478 2,057
Opbrengsten uit collecten     2,072 4,387
Bijdrage PGH     0 3,807
Totaal baten     7,391 12,297
                       
Lasten Diaconie            
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijke,landelijk en wereldwijd) 48,550 41,950 43,038
Bestedingen kerkdiensten -750 326 652
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 7,100 7,032 7,081
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen 8 -1,439 -63
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 3,100 3,540 3,649
Totaal lasten 58,008 51,409 54,357
                       
Lasten Roemeniëcommissie Hellendoorn/Kruidenwijk            
Bestedingen directe hulpverlening 15,700 14,845 7,639
Bestedingen sociale contacten 2,150 3,524 3,039
Transportkosten hulpgoederen 950 1,088 840
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 650 276 274
Totaal lasten 19,450 19,733 11,792
                       
Lasten ZWO Commissie Hellendoorn            
Afgedragen aan Kerk in Actie (KIA)     5,550 6,694
Afgedragen voor hulp aan andere instellingen     1,500 4,250
Afgedragen voor ontwikkelingssamenwerking     0 3,807
Bankkosten en administratie en jubileumkosten     396 680
Totaal lasten     7,446 15,431
                       
Resultaat Diaconie 124 876 388
Resultaat Roemeniëcommissie -7,190 -5,949 3,605
Resultaat ZWO Commissie Hellendoorn 0 -55 -3,134