Maak uw keuze:

new OaleGrieze west

  

new OaleGrieze oost

  

Kruidenwijk

Jeugdwerk   diaconie new1   AK

11.1. Beleid
- Uitgangspunten

Het College van Kerkrentmeesters

 • draagt zorg voor de instandhouding van de eredienst, het pastoraat, de catechese en de toerusting van de gemeenteleden
 • draagt zorg voor de instandhouding en exploitatie van de gebouwen en andere (on)roerende goederen van de gemeente
 • stelt begroting en jaarrekening op
 • is verantwoordelijk voor de administratie en automatisering
 • geeft leiding aan kerkelijke medewerkers
 • draagt zorg voor de inzameling van de gelden voor genoemde doelen
 • informeert gemeenteleden en spoort hen aan hun verantwoordelijkheid te nemen voor de financiële instandhouding van de gemeente
 • constateert dat er sprake is van gelijkblijvende of dalende inkomsten en van stijgende kosten
 • streeft ernaar te bezuinigen op de kosten en zoekt wegen om de inkomsten te doen stijgen

  De uitkomsten van de gemeenteraadpleging laten zien dat gemeenteleden zich soms wel bewust zijn van het feit dat de gemeente kleiner wordt en dat er daardoor dalende inkomsten zijn. Deze gemeenteleden zijn zich er van bewust dat beleidsaanpassingen hiervan het gevolg zullen zijn.

  - Organisatie

De gemeente heeft één College van Kerkrentmeesters, dat bestaat uit de ouderling-kerkrentmeesters van de gemeente, waaronder een voorzitter en de penningmeester van de Protestantse Gemeente Hellendoorn. Eén boventallig lid is secretaris-kerkrentmeester.

- Aandachtspunten
1. Invulling van de vacatures van ouderling-kerkrentmeester, waarbij versterking van expertise op financieel gebied prioriteit heeft
2. Verhoging van de bijdragen uit de gemeente
3. Verlaging van de kosten
4. Groot onderhoud Leerkamer
5. Het mogelijk maken van nieuw beleid
6. Communicatie

11.2 Beleidsvoornemens
1. Algemeen
Het college streeft naar een volledige bezetting (vier leden per wijk). Op korte termijn dient er invulling te worden gegeven aan de vacature op financieel gebied.
2-3. Financieel

Het college stelt een evenwichtige begroting op en geeft de ruimte aan voor investeringen. Het college stelt bindende regels op voor budgetbeheer en brengt dit onder de aandacht van de wijkkerkenraden en andere organisatieonderdelen. Het college doet onderzoek naar mogelijkheden voor verlaging van de uitgaven en verhoging van de inkomsten en adviseert hierover de algemene kerkenraad. Het college volgt actief de beleggingsportefeuille en heeft hier overleg over met deskundigen.
4. Materieel

Het college beheert de eigendommen van de Protestantse Gemeente Hellendoorn. Goede gebouwen en faciliteiten zijn nodig om alle activiteiten mogelijk te maken. Prioriteit voor de korte termijn is het aantrekkelijk maken van de Leerkamer door groot onderhoud en (ver)nieuwbouw binnen het kader van een vooraf vastgesteld budget. Aandachtspunt voor de vernieuwde Leerkamer is de verbetering van de exploitatie door het genereren van extra inkomsten van verhuur van ruimten.
5. Innovatie

Het college staat open voor nieuwe initiatieven en activiteiten vanuit de leden en de geledingen. Uitgangspunt hierbij is wel nieuw voor oud. De kosten van nieuwe activiteiten zullen moeten worden gefinancierd door het schrappen en/of bezuinigen op bestaande posten, een en ander ter beoordeling van het college.
6. Communicatie

Het college bevordert zowel intern als extern de bewustwording over de financiële situatie van de gemeente. De communicatie is gericht op de betrokkenheid van de leden met hun kerk. Het beeld van een ”rijke” gemeente moet hierbij worden weggenomen.

11.3 Werkzaamheden om te komen tot uitvoering van de beleidsvoornemens
1. Werken aan de vervulling van de vacatures in het college, in overleg en in samenwerking met de wijkkerkenraden.
2-3. Regels voor budgetbeheer opstellen en invoeren.
4. Zorgen voor een optimale toestand van alle gebouwen.

5. De financiële situatie van de Protestantse Gemeente Hellendoorn goed in kaart brengen om zo te komen tot een gezonde (meerjaren)begroting.

6. Op een goede wijze communiceren over de financiële situatie van de kerk.

Pagina 12 van 12