Maak uw keuze:

Algemene Kerkeraad

new OaleGrieze west

new OaleGrieze oost

Kruidenwijk

Jeugdwerk

diaconie new1

new CvK

9.1 Beleid
- Uitgangspunten
In de catechese
wordt kennis overgedragen over Bijbel, geloof en kerk
ervaren jongeren gemeenschap
worden jongeren ingeschakeld als leden van de gemeente

Uit de resultaten van de gemeenteraadpleging komt naar voren dat er veel aandacht aan de jongeren van de gemeente moet worden gegeven. Verder acht men de vorming van jongere gemeenteleden belangrijk. Dit alles wordt steeds verbonden met de gezinnen.

Geloofsonderricht is in de eerste plaats een taak van de ouders. De gemeente kan en wil de ouders daarin ondersteunen. De gemeente dient de ouders zelf ook te motiveren verantwoordelijkheid te nemen in het geven van geloofsonderricht en kan hen daarbij ook ondersteunen.

Van groot belang bij alle catechese is de onderlinge binding van de leden van de groepen en de verbondenheid met de catecheet. Op deze manier wordt behalve geloofsonderricht ook pastorale zorg verleend aan jonge gemeenteleden.

- Organisatie

De verantwoordelijkheid voor de catechese berust bij de wijkkerkenraden. De Kruidenwijk heeft een eigen programma, terwijl de wijken West en Oost gezamenlijk vorm geven aan de catechese. De catechese wordt in alle wijken gegeven door predikanten, kerkelijk werkers en gemeenteleden.

- Aandachtspunten
1. De kwaliteit en vorm van de catechese
2. De catechese binnen de hele Protestantse Gemeente Hellendoorn

9.2 Beleidsvoornemens
1. Catechese is niet meer een activiteit waaraan de jongeren van de gemeente vanzelfsprekend deelnemen. Daarom moet er worden gezocht naar manieren om de catechese op een hedendaagse en aansprekende manier te geven. In de Protestantse Kerk in Nederland is veel in beweging rond de catechese. Hiervan kunnen de vruchten worden geplukt.
2. Hoewel de wijkgemeenten West en Oost, enerzijds, en de wijkgemeente Kruidenwijk, anderzijds, verschillende programma’s aanbieden, kunnen zij elkaar ondersteunen en inspireren.

9.3 Werkzaamheden om te komen tot uitvoering van de beleidsvoornemens
1-2. Door de algemene kerkenraad wordt een werkgroep ‘Catechese’ ingesteld

  • die de beeldvorming rond de catechese bestudeert en komt met voorstellen tot verandering
  • die methoden aanreikt en een catecheseplan opstelt
  • die de gang van zaken rond de catechese in de hele gemeente coördineert,
  • die vrijwilligers zoekt
  • die contact met de ouders legt