Maak uw keuze:

Algemene Kerkeraad

new OaleGrieze west

new OaleGrieze oost

Kruidenwijk

Jeugdwerk

diaconie new1

new CvK

8.1 Beleid

- Uitgangspunten
‘Jullie zijn het licht van de wereld’ (Matteüs 5:14) ‘..opdat u zuiver en smetteloos bent…. schittert als sterren aan de hemel.’ (Filippenzen 2:15).

Aan de basis van missionair werk ligt de geloofwaardigheid van de gemeente en de gemeenteleden. Deze geloofwaardigheid wordt gevormd door levend vertrouwen op God, door actieve betrokkenheid op de Bijbel en door bereidheid de eigen wil en wens ondergeschikt te maken aan Gods bemoeienis met de mens en de wereld.

Uit de resultaten van de gemeenteraadpleging blijkt dat de op deze manier omschreven geloofwaardigheid van de gemeente veel aandacht heeft. De kernfunctie ‘het verhaal van Christus uitdragen’, die expliciet met missionair werk heeft te maken, staat relatief laag in de belangstelling van de gemeenteleden in het dorp Hellendoorn. In de Kruidenwijk krijgt deze kernfunctie meer aandacht en daar wordt er ook voor gepleit meer werk te maken van het ‘uitdragen van het verhaal van Christus’.


- Organisatie
Missionaire activiteit wordt ondernomen in de eredienst, in het pastoraat, in het jongerenwerk en in het diaconaat.

- Aandachtspunten
1. Missionair werk in het algemeen
2. De leden van de gemeente
3. De jongeren van de gemeente
4. Buiten de gemeente

8.2 Beleidsvoornemens
1. Aan de basis van alle missionair werk staat de noodzaak om kennis te nemen van de leefwereld van mensen in deze tijd, te zoeken naar hun vragen en noden om samen met hen op zoek te kunnen gaan naar antwoorden vanuit de boodschap van het Evangelie.
2. Het missionair werk richt zich op de leden van de gemeente die nauwelijks betrokken zijn bij de activiteiten van de gemeente. De bekendheid van de gemeente met deze groep, al is het slechts administratief, is een voordeel omdat deze groep hierdoor gemakkelijker is te bereiken. Om deze reden is de gemeente zuinig op deze gegevens.
3. Missionair werk gericht op jongeren wordt verricht in de eredienst, het pastoraat, het jongerenwerk en het diaconaat.
4. In haar activiteiten op het gebied van eredienst, pastoraat, jongerenwerk en diaconaat zoekt de gemeente naar manieren om er te zijn voor mensen buiten de gemeente.

8.3 Werkzaamheden om te komen tot uitvoering van de beleidsvoornemens
1. In de bijeenkomsten van kerkenraden en pastoraal werkers wordt nagedacht over de leefwereld van mensen in deze tijd. Hiervoor kan het materiaal van de afdeling ‘Missionair werk’ van de Protestantse Kerk in Nederland worden gebruikt.
2. In samenwerking met het college van ouderling-kerkrentmeesters wordt beleid gemaakt rond het uitschrijven van niet betrokken leden. Duidelijk wordt gemaakt wat de kosten voor de gemeente zijn per lid.
3. In de bijeenkomsten van kerkenraden, jeugdraad en pastoraal werkers wordt nagedacht over de leefwereld van jongeren in deze tijd. Hiervoor kan het materiaal van de Protestantse Kerk in Nederland worden gebruikt.

Samen met de andere kerkelijke gemeenten in de burgerlijke gemeente Hellendoorn wordt vanaf 2011 een gezamenlijk missionair jongerenwerk opgezet.

Daarnaast worden initiatieven voor deelname van jongeren aan hulpverleningsprojecten in binnen- en buitenland, bijvoorbeeld via de partnergemeente in Roemenië of via ‘World Servants’, ondersteund en gestimuleerd.

Een speciale vorm van missionair werk is het project ‘Kerk in de buurt’, waarbij niet meelevende leden van de gemeente en niet kerkelijke bewoners van de buurt worden bezocht en met hen het gesprek wordt gezocht.
4. Door wijkkerkenraden en algemene kerkenraad wordt het zoeken naar manieren om er te zijn voor mensen buiten de gemeente regelmatig op de agenda gezet.

Het verdient aanbeveling evangelisatieactiviteiten op te pakken in samenwerking met de andere kerkelijke gemeenten in de burgerlijke gemeente Hellendoorn.

Bij dit alles wordt aangesloten bij initiatieven van de afdeling ‘Missionair werk’ van de Protestantse Kerk in Nederland.