Maak uw keuze:

Algemene Kerkeraad

new OaleGrieze west

new OaleGrieze oost

Kruidenwijk

Jeugdwerk

diaconie new1

new CvK

7.1   Beleid
- Uitgangspunten
De diaconie van de gemeente

 • draagt zorg voor diaconale bewustwording van de gemeente
 • behartigt namens de gemeente de dienst der barmhartigheid
 • bevordert een gevoel van saamhorigheid, vanuit Handelingen 2:44: ‘Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk’

  De resultaten van de gemeenteraadpleging laten zien dat de kernfuncties: ‘helpen waar geen helper is’ en ‘maatschappelijk betrokken zijn’, in verhouding tot de andere kernfuncties, slechts in geringe mate de aandacht van gemeenteleden hebben.

  - Organisatie
  Het college van diakenen bestaat uit de diakenen van de drie wijkkerkenraden.

  - Aandachtspunten
  1. De ontwikkeling van het diaconaal beleid
  2. De samenwerking tussen diakenen en andere ambtsdragers en vrijwilligers wanneer het gaat om het signaleren van armoede en knelpunten bij gemeenteleden
  3. De diaconale bewustwording van het jongere deel van de gemeente
  4. De voorlichting over diaconaat in de gemeente
  5. De plaats van de diaconie in de erediensten van de gemeente

  7.2 Beleidsvoornemens
  1. Het college van diakenen gaat in de komende jaren het door hem opgestelde beleidsplan uitvoeren en zoekt naar wegen om het diaconale werk verder te ontwikkelen.
  2. Het college van diakenen blijft zoeken naar wegen om de verborgen armoede en knelpunten op het spoor te komen. Daarbij heeft het de hulp van ambtsdragers en andere vrijwilligers in het pastoraat nodig. Ook wil de diaconie graag bemiddelen wanneer het gaat om het bieden van praktische hulp.
  3. Het college van diakenen streeft ernaar het jeugddiaconaat, diaconaat voor en door jongeren, uit te breiden.
  4. Het college van diakenen wil de bekendheid in de gemeente van zijn werkzaamheden vergroten.

  7.3 Werkzaamheden om te komen tot uitvoering van de beleidsvoornemens
  1. Om het diaconale werk verder te ontwikkelen worden er regionale en landelijke diaconale bijeenkomsten bezocht. Ook zal geregeld één van de predikanten van de gemeente worden uitgenodigd om in de vergadering van het college van diakenen de achtergrond van een diaconaal vraagstuk te bespreken.
  2. In de wijkkerkenraden houden de diakenen de pastorale werkers alert wanneer het gaat om het signaleren van armoede en knelpunten bij gemeenteleden. De diaconie heeft hen ook nodig bij het signaleren van de behoefte aan praktische hulp.
  3. Via jeugddiensten, jongerendiensten, catechesebijeenkomsten en activiteiten in het jeugdwerk worden kinderen en jongeren vertrouwd gemaakt met de diaconale taak van de gemeente. De diaconie ontwikkelt en stimuleert diaconale activiteiten door en voor jongeren. In deze werkzaamheden hebben de jeugddiakenen een belangrijke taak.
  4. De diaconie zoekt naar wegen waarop informatie over het diaconale werk aan de gemeenteleden kan worden doorgegeven. Hierbij gaat het om informatieverstrekking door middel van het kerkblad en informatieverstrekking rond en in de erediensten.