Maak uw keuze:

Algemene Kerkeraad

new OaleGrieze west

new OaleGrieze oost

Kruidenwijk

Jeugdwerk

diaconie new1

new CvK

6.1 Beleid
- Uitgangspunten
Het gaat in dit hoofdstuk over alle activiteiten voor en door jongeren, jonger dan 20 jaar.

In het jeugdwerk wordt aan de jongeren van de gemeente en uit de omgeving van de gemeente een plaats geboden

 • waar ruimte is om over geloven te praten en te leren
 • waar christelijke waarden en normen tot uiting worden gebracht
 • waar zij zich veilig kunnen voelen
 • waar zij zelf verantwoordelijkheid leren dragen en waar ruimte is voor eigen ideeën
 • waar ruimte is om leeftijdsgenoten te ontmoeten
 • waar mensen zijn die luisteren naar jongeren, die hen nemen zoals ze zijn, die hun mening respecteren en hen helpen die te ontwikkelen

  De uitkomsten van de gemeenteraadpleging laten zien dat de leden van de gemeente het jeugdwerk hoge prioriteit toekennen. Verder wordt gewezen op het belang van het jeugdwerk in combinatie met aandacht voor de gezinnen.

  - Organisatie
  Het jeugdwerk wordt bestuurd en gecoördineerd door de jeugdraad die verantwoording aflegt aan de algemene kerkenraad. De jeugdraad bestaat uit de jeugdambtsdragers van de verschillende wijkkerkenraden, een voorzitter en een secretaris, een predikant en een kerkelijk werker in het jeugdwerk.


- Aandachtspunten
a. Het jeugdwerk in de context van de hele gemeente en de gezinnen
b. Het betrekken van jongeren bij de activiteiten
c. Pastorale zorg voor jongeren en hun ouders
d. Professionele begeleiding van het jeugdwerk

6.2 Beleidsvoornemens
a. Het betrekken van jongeren bij de activiteiten, en daardoor bij de gemeente, is een zaak van de hele gemeente en niet alleen van de jeugdraad. In het beleid zullen de ouders bij het jeugdwerk betrokken moeten worden. Zij zijn onmisbaar in hun taak kinderen en jongeren te motiveren voor deelname aan het jeugdwerk, in de financiële ondersteuning van het jeugdwerk en in de ondersteuning van het jeugdwerk door mee te werken als vrijwilliger.
b. In het jeugdwerk wordt op de kinderleeftijd een basis gelegd door het organiseren van kinderactiviteiten. Daarop wordt voortgebouwd in de hogere leeftijdsgroepen.
c. Bij het organiseren van activiteiten moet er aandacht zijn voor contactmomenten waarop persoonlijk contact ontwikkeld kan worden met de jongeren en hun ouders.
d. Het is van belang dat de professionele begeleiding van het jeugdwerk in stand blijft. Ook is het belangrijk dat in de werkzaamheden van de kerkelijk werker in het jeugdwerk de verbinding met de catechese, de eredienst, het diaconaat en het missionair werk wordt gelegd.
6.3 Werkzaamheden om te komen tot uitvoering van de beleidsvoornemens
a. Er worden mogelijkheden gezocht om de ouders van de jongeren meer te betrekken bij het jeugdwerk en hen daarvoor ook verantwoordelijkheid te laten nemen.
b. De vorming van jongerengroepen die spontaan ontstaan om samen te komen tot geloofsverdieping, om activiteiten te ondernemen, muziek te maken of te zingen en hulp te verlenen, worden gesteund en begeleid.
c. Er wordt gewerkt aan het creëren van laagdrempelige ontmoetingsplekken in de hele gemeente waar jongeren elkaar op een spontane manier kunnen ontmoeten.
d. De kerkelijk werker in het jeugdwerk werkt nauw samen met de predikanten en de kerkelijk werker in het pastoraat om het jeugdwerk te kunnen opbouwen als een geïntegreerd deel van het gemeentewerk.