Maak uw keuze:

Algemene Kerkeraad

new OaleGrieze west

new OaleGrieze oost

Kruidenwijk

Jeugdwerk

diaconie new1

new CvK

5.1 Beleid
- Uitgangspunten
‘Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.’ (Matteüs 18:22). Het pastoraat wordt uitgeoefend onder alle gemeenteleden, met als doel in vertrouwelijke gesprekken de kernzaken van het leven te delen. Zo wordt de opdracht: ‘Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft’ (Romeinen 12:15), in praktijk gebracht.

Het resultaat van de gemeenteraadpleging laat zien dat het ‘omzien naar elkaar’, zoals dat al gebeurt, behouden moet blijven en zo mogelijk moet worden versterkt en dat de waarden: ‘openheid’, ‘aanvaarding’ en ‘gastvrijheid’, hoog dienen te worden gehouden en in het gemeenteleven zo mogelijk nog meer zichtbaar moeten worden gemaakt.

- Organisatie
De verantwoordelijkheid voor het pastoraat berust bij de wijkkerkenraden. Zij geven hieraan op hun eigen wijze gestalte. Het pastoraat wordt in alle wijken uitgeoefend door predikanten, kerkelijk werker in het pastoraat, ouderlingen en contactpersonen, eventueel georganiseerd in pastorale teams. Daarnaast wordt er, gemeentebreed, steeds weer een beroep gedaan op alle gemeenteleden om te zien naar de ander. Ten slotte krijgt ook binnen de verschillende gesprekskringen het omzien naar elkaar gestalte.

- Aandachtspunten
a. De kwaliteit van het pastoraat
b. Het pastoraat in de hele Protestantse Gemeente Hellendoorn

5.2 Beleidsvoornemens
a. De gang van zaken in het pastoraat komt geregeld aan de orde in de wijkkerkenraden en in de algemene kerkenraad, waarbij steeds wordt gezocht naar wegen de pastorale zorg zo goed mogelijk te verrichten, zodat de pastoraal werkers deze taak met vreugde kunnen verrichten.
b. De predikanten en de kerkelijk werker in het pastoraat overleggen steeds om elkaar te helpen en te inspireren voor het pastorale werk.

Om pastoraal werkende vrijwilligers te ondersteunen en te instrueren wordt door de algemene kerkenraad een voorlichting- en trainingsprogramma aangeboden.

5.3 Werkzaamheden om te komen tot uitvoering van de beleidsvoornemens
a. Eenmaal per jaar, in de periode tussen Pasen en de zomer, wordt het pastoraat geagendeerd voor de vergaderingen van de wijkkerkenraden en de algemene kerkenraad.
b. De predikanten en de kerkelijk werker in het pastoraat stellen in hun reguliere overleg pastorale zaken aan de orde.

Ieder jaar, na de bevestiging van ouderlingen aan het begin van het jaar, worden instructiebijeenkomsten voor ouderlingen en andere pastoraal werkers aangeboden.