Maak uw keuze:

Algemene Kerkeraad

new OaleGrieze west

new OaleGrieze oost

Kruidenwijk

Jeugdwerk

diaconie new1

new CvK

4.1. Beleid
- Uitgangspunten
De zondagse diensten van de gemeente dienen tot eer van God en vormen het centrum van het gemeenteleven. In deze erediensten

 • komt de gemeente bijeen
 • wordt de lofzang gezongen en wordt er gebeden
 • wordt het Woord uitgelegd en verkondigd, als troost, bemoediging en opdracht
 • worden de sacramenten gevierd
 • wordt een begin gemaakt met de dienst aan de wereld

  Uit de resultaten van de gemeenteraadpleging blijkt dat veel leden de uitleg en verkondiging van Gods Woord, in zijn betekenis voor het persoonlijk geloofsleven en het bestaan in de wereld van nu, voor alle leeftijdsgroepen, zien als het concentratiepunt van de diensten.

  - Praktijk
  De invulling van de diensten valt onder de verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraden. Besluiten over de invulling van de diensten worden, voor wat betreft de diensten in de Dorpskerk, genomen in de vergadering van de algemene kerkenraad, na bespreking in de wijkkerkenraden West en Oost, en, voor wat betreft de diensten in de Schaapskooi, in de wijkkerkenraad Kruidenwijk. De wijkgemeenten die samenkomen op de verschillende locaties ondersteunen en inspireren elkaar op het gebied van de eredienst.

  - Aandachtspunten
  a. De inhoud van de prediking
  b. De vorm van de diensten
  c. De verbinding tussen de diensten in Dorpskerk en Schaapskooi

  4.2 Beleidsvoornemens
  a. Omdat de uitleg en de verkondiging van Gods Woord in de gemeente wordt gezien als het middelpunt van deze kerntaak van de gemeente, dient de prediking geregeld aan de orde te komen in de vergaderingen van de wijkkerkenraden en van de algemene kerkenraad. Daarbij gaat het om de inhoud van de prediking, het gesprek over de inhoud van de prediking in de gemeente en de verbinding met andere gemeenteactiviteiten zoals gesprekskringen, samenkomsten en catechese.
  b. Over de vorm van de diensten en de achterliggende theologische gedachten dient zorgvuldig te worden nagedacht om te komen tot verantwoorde keuzen. Dit proces van overweging kan plaatsvinden in de ‘Commissie eredienst’, met het oog op de diensten in de Dorpskerk, en een vergelijkbare commissie met het oog op de diensten in de Schaapskooi.
  c. De verbinding tussen de diensten in beide kerkgebouwen wordt bevorderd door het gesprek over de eredienst in de algemene kerkenraad, door overleg tussen de beide commissies die nadenken over de eredienst en door het voorgaan van de predikanten in beide kerkgebouwen.

  4.3 Werkzaamheden om te komen tot uitvoering van de beleidsvoornemens
  a. Eenmaal per jaar wordt de inhoud van de prediking besproken in de wijkkerkenraden en in de algemene kerkenraad.
  b. Naast de ‘Commissie eredienst’, die zich al bezighoudt met de vorm van de diensten in de Dorpskerk, wordt er in de Kruidenwijk een ‘Commissie eredienst’ ingesteld met het oog op de diensten in de Schaapskooi.
  c. De beide commissies hebben in ieder geval eenmaal per jaar een gezamenlijke vergadering en verder wanneer daar behoefte aan is. Het rooster van kerkdiensten wordt zo samengesteld dat de predikanten voornamelijk voorgaan in hun eigen wijkkerken maar ook in het andere kerkgebouw.