Maak uw keuze:

Algemene Kerkeraad

new OaleGrieze west

new OaleGrieze oost

Kruidenwijk

Jeugdwerk

diaconie new1

new CvK

3.1 Beleid
- Uitgangspunten

In protestantse gemeente Hellendoorn werken, met ingang van september 2011, drie predikanten en twee kerkelijk werkers in teamverband. Zij werken met het oog op:

  • de opbouw van de gemeente als gemeenschap rondom de erediensten
  • de geloofsgroei van gemeenteleden en bezoekers
  • een goede pastorale zorg
  • de verdere ontwikkeling van een levendig jeugdwerk

De eerste taak van de predikanten is de prediking van Gods Woord, primair in de erediensten, maar ook in pastoraat, catechese en in vorming- en toerustingwerk. Daarnaast is de pastorale zorg voor de leden van hun wijk hun taak. De eerste taak van de kerkelijk werker in het pastoraat is de pastorale zorg. De eerste taak van de kerkelijk werker in het jeugdwerk is de ontwikkeling en instandhouding van het jeugdwerk. Deze ‘werkers in de wijngaard’ werken hierin samen. Bovendien werken zij samen met de wijkkerkenraden, de algemene kerkenraad, de pastorale teams, de consistorievergaderingen en de jeugdraad.

- Organisatie

De hoofdtaken van de predikanten liggen in eredienst, pastorale zorg, catechese en vorming en toerusting. De predikanten werken als allrounders en hebben in hun eigen wijk vergelijkbare taken. De bovenwijkse taken worden onderling verdeeld. Deze verdeling wordt jaarlijks op schrift aangeboden aan de algemene kerkenraad.


- Aandachtspunten

1. De predikanten werken tamelijk geïsoleerd van elkaar; de jeugdwerker (tot 2011) heeft ook een tamelijk geïsoleerde positie

2. De predikanten verrichten, met enige variatie, dezelfde taken

3. De positie van de kerkelijk werkers ten opzichte van de predikanten


3.2 Beleidsvoornemens

1. De predikanten en de kerkelijk werkers stemmen, in een collegiaal overleg, hun werkzaamheden op elkaar af.

2. Bij een deel van de taken van de predikanten is het nuttig om, bij de verdeling van de bovenwijkse taken en van andere taken, te kijken naar mogelijkheden, gaven en interesses van de predikanten. Voor een deel van de taken kunnen daarbij ook de kerkelijk werkers worden betrokken.

3. De predikanten, enerzijds, en de kerkelijk werkers, anderzijds, hebben een verschillende achtergrond, opdracht en werkvelden. Zij werken echter samen in een team van ‘werkers in de wijngaard’.


3.3 Werkzaamheden om te komen tot uitvoering van de beleidsvoornemens

1. De kerkelijk werkers worden, zodra zij in dienst treden, betrokken bij het bestaande collegiaal overleg van de predikanten.

2. In het team van predikanten en kerkelijk werkers wordt gewerkt aan de verdeling van de taken die zich daarvoor lenen, naar mogelijkheden, gaven en interesses.

3. In de berichtgeving naar de gemeenteleden wordt de lijn vastgehouden dat predikanten, enerzijds, en kerkelijk werkers, anderzijds, verschillende achtergronden en takenpakketten hebben maar allen werkzaam zijn als volwaardige werkers in de gemeente.