Maak uw keuze:

Algemene Kerkeraad

new OaleGrieze west

new OaleGrieze oost

Kruidenwijk

Jeugdwerk

diaconie new1

new CvK

2.1 Beleid
- Uitgangspunt

De kerkenraad zorgt ervoor dat de Bijbelse kernwoorden ‘geloof’, ‘hoop’ en ‘liefde’ wekelijks in de verkondiging van het Woord centraal staan. De kerkenraad draagt, vanuit de opdracht: ‘Opdat zij allen één zijn’, zorg voor de eenheid van de gemeente.


- Organisatie

De wijkkerkenraden van de drie wijkgemeenten behartigen samen met de overkoepelende algemene kerkenraad de hoofdtaken van de kerkenraad.


- Aandachtspunten

a. De belasting in tijd en inzet die de instandhouding van deze organisatie vraagt van vrijwilligers, predikanten en kerkelijk werkers

b. Afstemming wijkkerkenraden onderling; organisatorisch

c. Afstemming wijkkerkenraden onderling; inhoudelijk

d. Afstemming algemene kerkenraad - wijkkerkenraden


2.2 Beleidsvoornemens

a. In de komende jaren wordt gewerkt aan een doelmatig functionerende organisatie waarin een efficiënt beroep op tijd en energie van vrijwilligers en beroepskrachten wordt gedaan.

b. Het is van belang dat de wijkkerkenraden in dorp Hellendoorn en Kruidenwijk zoveel mogelijk hun beleid op elkaar afstemmen omdat veel onderdelen van het gemeentewerk gezamenlijk worden uitgevoerd.

c. Een ander doel van deze afstemming is dat zij elkaar, vanuit hun eigenheid, kunnen aanvullen en inspireren.

d. De afstemming van werkzaamheden tussen wijkkerkenraden en algemene kerkenraad kan worden verbeterd, zodat een doelmatige werkende organisatie ontstaat.


2.3 Werkzaamheden om te komen tot uitvoering van de beleidsvoornemens

a. Onderzocht wordt of het aantal vergaderuren kan worden teruggebracht en de organisatie doelmatiger kan functioneren.

b. De wijkkerkenraden vergaderen zoveel mogelijk op dezelfde datum en zo nodig op dezelfde plaats.

c. Aan het begin van ieder kerkelijk seizoen, in de maand oktober, wordt een bijeenkomst georganiseerd voor alle ambtsdragers tegelijk waarin een inhoudelijk onderwerp, betreffende het gemeente-zijn in deze tijd, uitgebreid aan de orde komt.

d. Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen zaken die alleen door de wijkkerkenraden, door de wijkkerkenraden samen met de algemene kerkenraad en alleen door de algemene kerkenraad kunnen worden afgehandeld. Het tweemaandelijkse overleg van moderamen algemene kerkenraad en voorzitters van de wijkkerkenraden blijft gehandhaafd.