Kerkdiensten

drs.J.Kroeskop
zondag 30 juli - 08:45
ds.J.D.Th.Wassenaar
zondag 30 juli - 09:30
drs.J.Kroeskop
zondag 30 juli - 10:30

Kerngegevens

Protestantse gemeente te Hellendoorn
Jac. Kapteynstraat 2
7447HM Hellendoorn

0548 - 654424
www.pghellendoorn.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse gemeente te Hellendoorn
Telefoonnummer 0548 - 654424
RSIN/Fiscaal nummer diaconie 824131447

RSIN/Fiscaal nummer
Protestantse Gemeente Hellendoorn

002644320
Website adres: www.pghellendoorn.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres: Jac. Kapteynstraat 2
Postcode: 7447 HM
Plaats: Hellendoorn


De Protestantse gemeente te Hellendoorn (Hierna als PGH genoemd) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Kerkelijke Gemeente
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

Diaconie
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

Kerkorde
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:
kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Hellendoorn.


B. Samenstelling bestuur.

Kerkelijke Gemeente
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. Onze gemeente is onderverdeeld in 3 (wijk)kerkenraden. Te weten:

Wijk Oost 25 leden
Wijk West 23 leden
Kruidenwijk (de Schaapskooi) 21 leden


Vanuit deze 3 (wijk)kerkenraden is de Algemene Kerkenraad (AK), welke bestaat uit leden van de 3 wijken, ingesteld. De AK telt 11 leden. Zowel in de 3 (wijk)kerkenraden als in de AK is ook de predikant lid.De leden in de (wijk)kerkkenraad worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente, de leden van de AK worden gekozen door de (wijk)kerkenraad

College van kerkrentmeesters
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

Diaconie
Het College van diakenen telt 17 leden, welke uit de 3 verschillende (wijk)kerkenraden komen, en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.


D. Beleidsplan.

Hier vind u het beleidsplan van de PGH (Kerkelijke Gemeente)

Hier vind u het beleidsplan van de diaconi van de PGH

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland


E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
Via deze website of het kerkblad (de Karkesproake) kunt u de verschillende activiteiten vinden die binnen de PG Hellendoorn plaatsvinden.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

Protestantse Gemeente te Hellendoorn      
college van kerkrentmeesters      
       
  begroting rekening rekening
  2016 2016 2015
baten      
Opbrengsten uit bezittingen €         93.300 €        79.951 €         80.478
Bijdragen gemeenteleden €       441.500 €       443.656 €       443.639
Subsidies en overige bijdragen van derden €               - €               - €               -
Totaal baten €       534.800 €       523.607 €       524.117
       
lasten      
       

Bestedingen Pastoraat
(predikant en kerkelijk werkers)

€       289.200 €       279.495 €       286.317
Bestedingen Kerkdiensten,
catechese en gemeentewerk
€         6.750- €     102.915- €       11.906-
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €         35.000 €         33.186 €         34.401
Lasten kerkelijke gebouwen
(inclusief afschrijving)
€         91.000 €       173.656 €         73.446
Salarissen (koster, organist e.d.) €       132.800 €       137.856 €       135.634
Lasten beheer en administratie,
bankkosten en rente
€         16.900 €         23.659 €         20.653
Lasten overige eigendommen en inventarissen €               - €               82 €              83
Totaal lasten €       558.150 €       545.019 €       538.628
       
Resultaat (baten - lasten) €       23.350- €       21.412- €       14.511-
       

 

 

Consolidatie Baten en Lasten 2016 Diaconie Protestantse Gemeente Hellendoorn
                 
            begroting 2016 rekening 2016 rekening 2015
Baten Diaconie      
Opbrengst uit bezittingen €   18.100 € 21.492 € 22.972
Bijdragen gemeenteleden €   33.500 € 33.254 € 41.537
Totaal baten €   51.600 € 54.746 € 64.509
                 
Baten Roemeniëcommissie Hellendoorn/Kruidenwijk          
         
Opbrengsten en bezittingen €           80 €         59 €         80
Subsidie gemeente Hellendoorn   €   2.000  
Bijdragen Diaconie €     3.500 €   2.788 €   3.282
Bijdragen uit giften, donaties en acties €     8.500 € 10.550 €   9.492
Totaal baten €   12.080 € 15.397 € 12.854
                 
Baten ZWO Commissie Hellendoorn      
Opbrengsten uit giften, bijdragen en donaties   €   2.046 € 19.427
Zendingsactie via acceptgiro's   €   2.057 €   1.870
Opbrengsten uit collecten   €   4.387 €   3.743
Bijdrage PGH   €   3.807 €   3.825
Totaal baten   € 12.297 € 28.865
                 
Lasten Diaconie      
Bestedingen diaconaal werk
(plaatselijke,landelijk en wereldwijd)
€   40.550 € 43.040 € 53.745
Bestedingen kerkdiensten €       -300 €       652 € -1.041
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €     7.850 €   7.080 €   7.358
Lasten overige diaconale
eigendommen en inventarissen
€             8 €       -64 €   1.368
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €     3.379 €   3.649 €   3.009
Totaal lasten €   51.487 € 54.357 € 64.439
                 
Lasten Roemeniëcommissie
Hellendoorn/Kruidenwijk
     
Bestedingen directe hulpverlening €     8.700 €   7.639 € 10.226
Bestedingen sociale contacten €     1.700 €   3.039 €   1.581
Transportkosten hulpgoederen €     1.100 €       840 €   1.120
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €         600 €       274 €       977
Totaal lasten €   12.100 € 11.792 € 13.904
                 
Lasten ZWO Commissie Hellendoorn      
Afgedragen aan Kerk in Actie (KIA)   €   6.694 € 20.216
Afgedragen voor hulp aan andere instellingen   €   4.250  
Afgedragen voor ontwikkelingssamenwerking   €   3.807  
Bankkosten en administratie en jubileumkosten   €       680 €       493
Totaal lasten   € 15.431 € 20.709
Resultaat Diaconie €         113 €       389 €         70
Resultaat Roemeniëcommissie €         -20 €   3.605 € -1.050
Resultaat ZWO Commissie Hellendoorn   € -3.134 €   8.156

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

€  -